Ensenyament de qualitat i servei a les famílies

Oferta formativa

Escola PÀLCAM, escola concertada compromesa amb l’educació integral de les persones.

El projecte educatiu de PÀLCAM garanteix la formació de l’alumnat des dels tres anys fins a la inserció al món laboral o l’ingrés a la universitat. Això és possible perquè la nostra oferta educativa preveu:

 • Adequació del currículum dels nois i noies en funció de les seves capacitats i seguiment conjunt amb la col·laboració dels pares.
 • L’acció de tutoria, tant a nivell individual com de grup, és l’espai des del qual es treballen aspectes d’orientació i formació integral (educació per a la salut, afectiva, cívica…).
 • Agrupaments de reforç en les àrees instrumentals d’acord amb el moment evolutiu de l’alumne/a.
 • Departament de suport que garanteix l’acció individual o en petits grups dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
 • Ús de les noves tecnologies a totes les etapes. Disposem de pissarres digitals a totes les aules, i els nostre alumnes tenen accés a tauletes i portàtils.
 • Anglès des dels tres anys amb avaluació dels nivells seguint el sistema de titulacions de la Universitat de Cambridge, des del nivell A1 fins al B2.
 • Preparació per l’obtenció del certificat ACTIC  en l’ús de les noves tecnologies de la Generalitat de Catalunya

 Per saber més, consulta la nostra oferta educativa:

Oferta formativa PÀLCAM

Clica a les següents pestanyes per obtenir més informació:

Educació Infantil (3-6 anys) - Concertat

Web ed. infantil

Web educació infantil escola Pàlcam

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament integral de l’infant (emocional, afectiu, físic i motor, social i cognitiu del nen).

Atenem de forma personalitzada l’infant per poder-lo educar a partir de les seves necessitats, en les activitats a l’aula (treball i reforç en petits grups) i avançar amb les seves potencialitats.

Orientació i seguiment constant a les famílies per part de la tutora, especialistes i psicopedagoga.

El joc i la interacció entre companys i mestres és l’inici i el fonament del treball que es duu a terme diàriament.

El treball per racons és una de les propostes educatives i metodològiques, amb la qual s’organitzen, dintre de l’aula, diferents espais on els infants poden realitzar de forma simultània diferents activitats.

A l’etapa d’Educació Infantil donem la mateixa importància a totes les àrees per tal de treballar totes les intel·ligències i aconseguir que els alumnes assoleixin les capacitats bàsiques en acabar el cicle.

Creiem en el mètode cooperatiu, en el qual la idea principal és la de treballar junts per aprendre.

Classe educació infantil escola Pàlcam concertada de Barcelona

Projectes que es porten a terme:

Valors

Fem activitats, reflexions, verbalitzacions, jocs, contes… per entrenar-los en el dia a dia, per aconseguir que els nostres nens i nenes siguin segurs, que estiguin “oberts” a tot allò que se’ls presenta durant el dia i aprenguin a superar les dificultats i els errors, i a consolidar els èxits d’una forma satisfactòria i segura.

Anglès

10 sessions setmanals d’anglès a tots els nivells (projectes en anglès: ‘Myworld’, que continua a primària i a secundària), ‘Let’s move’ i ‘Storytelling’, amb l’auxiliar de conversa i especialistes).

Noves tecnologies

Tauletes, robòtica amb el Bee-bot i PDI dins de l’aula com a suport dels aprenentatges que s’imparteixen.

 
 

Educació Primària(6-12 anys) - Concertat


Vols conèixer l’organització curricular i les activitats complementàries d’educació primària? Clica aquí.

L’educació primària és el període que es desenvolupa entre els 6 i 12 anys. L’alumne comença aquesta etapa amb tota la riquesa del món infantil i l’acaba amb la preadolescència. En aquesta etapa, a més, es consoliden les bases del coneixement, l’estructura del llenguatge, el raonament lògic i la descoberta del món científic i literari; així com, dels hàbits de treball.Educació primària escola Pàlcam

L’objectiu principal de l’escola durant aquests anys és aconseguir desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per afrontar el futur amb èxit. Això s’aconsegueix mitjançant:

 • L’adquisició de diferents hàbits que afavoreixen l’autonomia intel·lectual, social i moral, la convivència positiva amb els altres i l’obtenció de nous coneixements i projectes.
 • L’assoliment d’un tercer idioma, l’anglès, que s’introdueix com a llengua vehicular dins de les diferents àrees del currículum, i del qual se’n fomenta l’expressió oral i escrita.
 • L’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
 • La integració de noves tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) al procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’Escola Pàlcam aposta per un model educatiu de qualitat, sense oblidar l’atenció a la diversificació dels diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes amb recursos materials i humans que facilitin el seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

Educació Secundària Obligatòria - ESO (12-16 anys) - Concertat


Vols conèixer l’organització curricular de l’ESO? Clica aquí.

L’ESO és l’etapa educativa que han de cursar de forma obligatòria tots els alumnes entre els 12 i els 16 anys. Té una durada de quatre cursos i té l’objectiu de formar els alumnes tant des del punt de vista acadèmic, com també des del punt de vista personal i social. Els prepara per poder accedir als estudis superiors de batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà. 

-Projecte trilingüe:

 • Matèries impartides en anglès com a llengua vehicular: science, plàstica, tecnologia i informàtica
 • Auxiliars de conversa
 • Intercanvis amb escoles d’Holanda, Polònia i Alemanya
 • Segona llengua estrangera (francès)

-Projecte TAC:

 • Pissarres digitals a les aules
 • Robòtica de 1r a 4t d’ESO
 • Preparació per l’acreditació ACTIC de la generalitatEducació secundària escola Pàlcam
 • Campus virtual

-Classes de reforç, en grups reduïts, de les matèries instrumentals

-Ampliació curricular per desenvolupar l’estimulació cognitiva i d’estructuració del pensament:

 • Sintaxi
 • Lògica
 • Tècniques d’estudi
 • Expressió escrita
 • Oratòria

-Orientació i seguiment constant de l’alumne.

 • Gabinet psicopedagògic
 • Tests psicotècnics
 • Conferències i tallers d’orientació
 • Seguiment tutorial

-Molt bons resultats acadèmics en tots els cursos i àmbits de coneixement

Batxillerats (16-18 anys) - Concertat


Vols conèixer l’organització curricular del batxillerat? Clica aquí.

El batxillerat és l’etapa educativa que poden cursar tots els alumnes que han superat l’ESO en el marc de l’ensenyament postobligatori i té una durada de dos cursos. El batxillerat el cursen, normalment, els alumnes entre els setze i els divuit anys que volen orientar el seu futur vers els estudis superiors: cicles formatius de grau superior o estudis universitaris

-Àmplia oferta de modalitats i matèries orientat a millorar les notes d’accés a la universitat

-Ampliació curricular a l’àrea de llengües:

 • Català
 • Listening
 • Francès com a segona llengua estrangeraBatxillerat escola Pàlcam

-Consolidació de l’àrea científica:

 • Practiques de laboratori en hores no curriculars a les àrees de física, química i biologia

-Tutor personalitzat per cada alumnes de Treball de Recerca per tenir un seguiment individualitzat amb entrevistes periòdiques

-Orientació i seguiment constant de l’alumne.

 • Gabinet psicopedagògic
 • Conferències i tallers d’orientació
 • Seguiment tutorial

-Excel·lents resultats tant a les PAU com en les notes d’expedient

Cicles Formatius (a partir dels 16 anys) - Concertat

Clica aquí per veure el web de Cicles formatius

Web cicles formatius Pàlcam

Els cicles formatius són l’etapa educativa amb un percentatge d’inserció laboral més elevat. Des de l’Escola Pàlcam tenim molt present aquesta realitat, i per això us volem proporcionar una oferta educativa que s’ajusti a les vostres necessitats. La combinació de continguts teòrics i pràctics amb la formació al centre de treball ens converteixen en la millor garantia d’èxit. La nostra societat ens demana cada vegada perfils més professionals, i des del departament de cicles formatius tenim molt present que no podem trair la confiança que dipositeu en nosaltres a l’hora de confiar-nos la vostra formació.

Els nostres trets diferencials: Cicles formatius escola Pàlcam concertada de Barcelona

– Adequació del currículum a les capacitats dels nois i noies. Se n’efectua un seguiment conjunt amb la col·laboració dels pares, amb els quals hi ha una comunicació permanent.

– Adaptació permanent del propi currículum a la realitat i necessitats de l’entorn professional i laboral.

– La nostra acció tutorial. Garantim un mínim de dues entrevistes anuals amb les famílies per iniciativa de la mateixa escola.

– Departament de suport, que garanteix l’acció individual o en petits grups amb dificultats d’aprenentatge.

– Ús de les noves tecnologies durant tota l’activitat formativa.

– Departament Escola – Empresa, que gestiona la formació en centres de treball en empreses o entitats mitjançant els convenis establerts pel Departament d’Ensenyament.

– Borsa de treball creada amb les empreses relacionades amb l’Escola per a la inserció dels estudiants al món laboral.

-Pràctiques internacionals dintre del programa Erasmus+

– SEFED. Programa de simulació empresarial
 


Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies