Ensenyament de qualitat i servei a les famílies
Instagram
Facebook
twitter
youtube
Contacta'ns!

Ideari

1.- PRINCIPIS BÀSICS

Pàlcam se situa dins del marc d’un pluralisme d’opcions educatives al si de la societat.

S’ofereix com a mitjà que facilita la llibertat dels pares i dels joves per assolir la formació de la persona.

Partim, doncs, del fet que tota persona té dret a l’educació i que els pares són els primers i principals responsables de l’educació dels seus fills.

El que defineix i especifica el tipus d’educació que volem oferir a la societat és la referència a una concepció de la persona vinculada a la vida i el món.

1.1-PROPÒSIT, MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

PÀLCAM: EDUCANT PER A LA VIDA.

Pàlcam existeix per satisfer de manera excel·lent les necessitats de formació, el creixement intel·lectua

Ideari - Escola Pàlcam

l i el desenvolupament integral de les persones, i per aconseguir que els alumnes esdevinguin ciutadans globals.

Volem ser una comunitat educativa oberta a la societat, amb un projecte pedagògic propi, basat en la qualitat i la millora contínues, que fomenta la capacitat de raonament i la creativitat integrant els nous corrents pedagògics, la co

hesió entre les etapes i el compromís família-escola. Donem suport, reconeixem i donem recursos a les persones que fan això possible. 

Apostem per un projecte trilingüe, per les noves tecnologies, per la innovació metodològica i per un marc de convivència que afavoreixin la capacitat d’adaptar-nos als nous reptes i la construcció d’un món més sostenible. 
Volem educar alumnes amb un bon nivell acadèmic i en valors cristians, en l’esforç, l’esperit de superació, les responsabilitats, el respecte i la solidaritat perquè esdevinguin persones competents i compromeses.

2.- OBJECTIUS

La nostra opció educativa ofereix :

Afavorir el desenvolupament harmoniós de la persona físicament, intel·lectual i moral amb una referència explícita als valors socials i culturals lligats a l’esforç i l’assumpció de responsabilitats, que ajuden la persona a donar una interpretació del món coherent amb aquesta idea.

Tenir cura de l’orientació personal de l’alumne/a.

Promoure la seva creativitat i responsabilitat en l’estudi.

Fomentar la participació de l’alumnat i responsabilitzar els pares de la  seva missió i contribució en l’educació.

Transmetre a l’alumnat el respecte als valors fonamentals de la societat i, en concret, de l’entorn social i cultural on viu, tenint en compte els criteris propis del rigor científic i fent una valoració ètica dels avenços de la humanitat.

Preparar els alumnes per col·laborar activament en el necessari canvi social en ordre a aconseguir una més justa distribució dels béns en el món, superar l’actual marginació de pobles i grups socials, i treballar per al respecte i la promoció dels drets fonamentals de l’home.

Integrar una comunitat educativa amb uns ideals comuns, a partir de les relacions escola-alumne-família.

Volem  ser una comunitat educativa constituïda per totes aquelles persones que  tenen relació amb el fet de l’educació -alumnes,  pares,  direcció, professors, personal no docent-, i tenir tots el  mateix objectiu: el desenvolupament integral de la persona-alumne.

3.- LA COMUNITAT EDUCATIVA

La comunitat educativa del centre en general està formada per totes les persones que contribueixen a la funció educadora.

Entenem la participació en la vida del centre com un dret i deure de corresponsabilitat de tots els membres, en grau proporcional a la pròpia responsabilitat, preparació i competència específica.

Conseqüentment :

L’alumnat: és el protagonista i el veritable centre de tota  l’activitat educativa. Es  per  això que es pretén cultivar la creativitat dels nois i les noies i la participació activa en la seva pròpia  educació,  mitjançant  una  metodologia adequada que aconsegueixi:

  • l’educació intel·lectual
  • l’educació física
  • l’educació cívica
  • l’educació moral i humana

El professorat: Del punt anterior se’n deriven importants exigències per als professors:  dedicació  preferent  als alumnes de menys  possibilitats;  entrega total, afectiva i efectiva, a cada alumne/a; acompliment exacte dels deures professionals; col·laboració eficaç que pugui suscitar i incrementar l’interès dels alumnes pel desenvolupament dels valors morals i humans: ordre, responsabilitat, sinceritat, solidaritat, constància.

Les famílies: volem que siguin responsables i fomentin en la família un  ambient que asseguri l’educació integral.  Cal,  doncs,  que participin en la vida  del centre,  amb contactes freqüents, amb els professors, tutors, directors d’etapa i direcció, a fi d’assolir els objectius d’aquest ideari.

El personal d’administració i serveis: està plenament integrat en el projecte educatiu de l’escola.

L’entorn social: el centre es vol guiar per criteris socialment  oberts,  respectuosos amb els drets humans, i, sobretot, té en compte que el principi i la meta de l’educació és preparar l’alumnat per poder completar una profunda consciència de solidaritat humana i adquirir uns autèntics valors ètics i morals que li permetin una correcta vida a la societat actual.

4.- METODOLOGIA

El  centre practica una pedagogia que té com a principi, com a centre i com a fi l’alumne/a.

Respecta i cultiva l’originalitat de l’infant, que ha de madurar la seva personalitat de forma diferenciada.

Fomenta  el sentit de responsabilitat vers l’estudi i vers el  treball, basat necessàriament en la disciplina i el control.

Educa mitjançant un sistema organitzat -i coordinat a tots els nivells- de treball crític, personalitzat i actiu.

Entén  que ha de ser una pedagogia adaptada a l’alumne/a, i, a més a més, al medi ambient social i cultural.

El centre, atesa la seva concepció de la vida i de la persona, imparteix la formació cultural i de reconeixement de les religions al món, segons la maduresa dels alumnes i els plans d’estudis establerts.


AgendaVeure tots els esdeveniments

juny 2022
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
30 maig, 2022 31 maig, 2022 1 juny, 2022 2 juny, 2022 3 juny, 2022

Festiu lliure disposició.

4 juny, 2022 5 juny, 2022
6 juny, 2022

Festiu. 2a Pasqua.

7 juny, 2022 8 juny, 2022 9 juny, 2022 10 juny, 2022 11 juny, 2022 12 juny, 2022
13 juny, 2022 14 juny, 2022 15 juny, 2022 16 juny, 2022 17 juny, 2022 18 juny, 2022 19 juny, 2022
20 juny, 2022 21 juny, 2022 22 juny, 2022

Últim dia abans de vacances

23 juny, 2022 24 juny, 2022 25 juny, 2022 26 juny, 2022
27 juny, 2022 28 juny, 2022 29 juny, 2022 30 juny, 2022 1 juliol, 2022 2 juliol, 2022 3 juliol, 2022
Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2021- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies