Ensenyament de qualitat i servei a les famílies

Política de qualitat

L’Escola Pàlcam té implantat un sistema de gestió de qualitat orientat a la satisfacció dels seus alumnes amb una política definida pels diferents tipus de serveis que ofereix.

Com a punts fonamentals per complir amb aquest compromís ha fixat els següents objectius generals:

▪     Fer que tots els membres de la Comunitat Educativa se sentin acollits i integrats en el marc d’un ambient familiar.

▪     Considerar la persona com a centre de la nostra proposta educativa. A PÀLCAM es valora l’alumne com a protagonista del seu propi futur i es potencia el seu desenvolupament integral, concretat en el seguiment personalitzat i adaptat a la seva realitat i evolució.

▪     Comptar amb una plantilla en permanent procés de formació, que desenvolupi el seu treball amb l’eficiència i la qualitat necessàries en un clima de participació i satisfacció.

▪     Afavorir la inserció laboral dels alumnes, tot potenciant les relacions entre l’escola i l’empresa.

▪     Donar resposta als adolescents que estan fora de l’ensenyament reglat per reincorporar-los-hi i/o promocionar-los professionalment.

▪     Organitzar l’Escola d’una manera flexible, estructurada i coordinada, amb un sistema de treball clar i senzill d’aplicar, tot recolzat en les noves tecnologies.

▪     Establir amb les famílies una comunicació que afavoreixi el seguiment i evolució de l’alumne.

▪     Complir amb la legislació vigent i els compromisos adquirits amb les famílies.

▪     Enfocar els seus processos cap a la millora contínua com a mitjà de dinamització del centre.

▪     Aplicar principis i pràctiques de gestió per dur a terme aquests compromisos i assolir uns objectius exigents i accessibles.

Anualment, l’Equip directiu revisa aquesta política, fixa i revisa els objectius concrets d’acord amb aquesta política i determina els recursos humans, formatius i materials necessaris per a la seva consecució.

La titularitat de l’Escola adquireix el compromís que la política es dugui a terme, es comuniqui a tots els estaments implicats en la revisió vigent i resti a disposició del públic.


Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies