Enseñanza de calidad y servicio a las familias

Assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència professional

Què és el servei d’assessorament?

 És el servei que presta l’escola PALCAM, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament

 → Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei

Què conté aquest informe d’assessorament?

 Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:

 → Les recomanacions de la persona assessora.
L’itinerari formatiu i professional.
→ El dossier de trajectòria professional.

 L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

 A qui s’adreça?

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni.

 Quin cost té el servei d’assessorament?

 • El preu del servei per particulars: és de 60 €.
 • Oferta de places del nostre centre per família:
 Família professional   Places  
®    Administrativa   20
®    Informàtica  20
®    Comercial 10
®    Educació Infantil 10

Com podeu sol·licitar aquest servei?

 Cal fer una sol·licitud fent servir en les dates expressades a sota.

 Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:

 Del  2 de setembre al 10 de setembre a la Secretaria del Centre.

 Criteris d’admissió

 L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:

 1. La data de la sol·licitud al servei.
 2. L’edat més gran de la persona.

Publicació de les llistes d’admesos

 • La publicació de les llistes provisionals ordenades d’admesos al servei i de places de reserva, es realitzarà el 13 de setembre a http://www.palcam.cat
 • Reclamacions del 16 al 18 de setembre a la Secretaria del centre i llista definitiva d’admesos el 20 de setembre a http://www.palcam.cat

Pagament del servei

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’inici del procés d’assessorament.

Presentació de documentació

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre del 23 al 27 de setembre del 2019.

La documentació necessària és la següent:

 1. Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 3. Resguard de pagament del preu establert.
   

Calendari del servei d’assessorament

Les sessions d’assessorament començaran la setmana 14 d’octubre en hora i aula per determinar en el moment d’entregar la documentació.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

____________________________________________________________________________________________

Què és el servei de Reconeixement acadèmic?

 Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

 A qui s’adreça?

 Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.

 És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).

 Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:

 

 Cicle formatiu  Places de reconeixement 
®    CFGM Gestió Administrativa 10
®    CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 10
®    CGGS Administració i finances 10
®    CFGM Activitats Comercials 10
®    CFGS Administració de Sistemes i Xarxes 10
®    CFGS Educació Infantil 10

Quin cost té?

 18,00€ per Unitat Formativa dels Títols LOE.

 

 


Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2017- Tots els drets reservats - Aviso Legal - Política de privacidad- Política de cookies