Top quality teaching and a close partnership with parents
Facebook
twitter
youtube
Contact us!

Assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència professional

 

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta la escola PALCAM, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Carta de compromís de qualitat en la prestació del servei

 

Què conté aquest informe d’assessorament?

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:

→ Les recomanacions de la persona assessora.
L’itinerari formatiu i professional.
→ El dossier de trajectòria professional.

L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

A qui s’adreça?

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni.

Quin cost té el servei d’assessorament?

 • El preu del servei per particulars: és de 60€.
 • Oferta de places del nostre centre per família:
 Família professional  Places  
®   Administrativa  20
®   Informàtica  20
®   Comercial 10
®   Educació infantil 10

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer una sol·licitud fent servir aquest formulari en les dates expressades a sota.

 Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:

 Del  1 de setembre al 8 de setembre a la Secretaria del Centre.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà:

 1. La data de la sol·licitud al servei.
 2. La major edat de la persona.

Publicació de les llistes d’ admesos

 • La publicació de les llistes provisionals ordenades d’ admesos al servei i de places de reserva, es realitzarà el 15 de setembre a http://www.palcam.cat
 • Reclamacions del 21 al 25 de setembre a la Secretaria del centre i llista definitiva d’ admesos el 26 de setembre a http://www.palcam.cat

Pagament del servei

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’ inici del provés d’assessorament.

Presentació de documentació

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre del 28 al 30 de setembre del 2021.

La documentació necessària és la següent:

 1. Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 3. Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament

Les sessions d’assessorament començaran el dia 19 d’octubre a las 16:00 hores al Aula 1 de  Cicles Formatius (Carrer Castillejos, 361).

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

 

 

Què és el servei de Reconeixement acadèmic?

Reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

A qui s’adreça?

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.

És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).

Oferta de places del nostre centre per unitat formativa:

 

 Cicle formatiu  Places de reconeixement 
®   CFGM Gestió Administrativa 10
®   CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes 10
®   CGGS Administració i finances 10
®   CFGM Activitats Comercials 10
®   CFGS Administració de Sistemes i Xarxes 10
®   CFGS Educació infantil 10

 

Quin cost té?

18,00€ per Unitat Formativa dels Títols LOE.

 

 


EventsCheck all our events

October 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27 September, 2021 28 September, 2021 29 September, 2021 30 September, 2021 1 October, 2021 2 October, 2021 3 October, 2021
4 October, 2021 5 October, 2021 6 October, 2021 7 October, 2021 8 October, 2021 9 October, 2021 10 October, 2021
11 October, 2021 12 October, 2021

Festiu. Hispanitat

13 October, 2021 14 October, 2021 15 October, 2021 16 October, 2021 17 October, 2021
18 October, 2021 19 October, 2021 20 October, 2021 21 October, 2021 22 October, 2021 23 October, 2021 24 October, 2021
25 October, 2021 26 October, 2021 27 October, 2021 28 October, 2021 29 October, 2021 30 October, 2021 31 October, 2021
Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2021- Tots els drets reservats - Legal Notice - Privacy Policy- Cookie Policy